Statuten

Gewijzigde statuten van De Commercieele Club Groningen

  1. Heden, de veertiende januari tweeduizend negen, verschenen voor mij, Mr Jan Kuipers, notaris te Gronin­gen:
  2. de heer ADOLF MEINDERT JAN VOGD, wonende te 9728 NJ Groningen, voorzitter van na te melden vereniging.
  3. de heer MIGCHIEL KORNELIS van der ZEE, wonende te 9408 DL Assen, penningmeester van na te melden vereniging.
  4. De komparanten, handelende als gemeld, verklaarden dat in een leden­vergadering van de te 9727 DA Groningen, Hunsingolaan 16, gevestigde en kantoorhoudende vereniging: De Commercieele Club – hierna ook te noemen: de vereniging – gehouden te Groningen op twaalf januari tweeduizend negen, rechtsgeldig is besloten de statuten van de vereniging te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen.
  5. Van het desbetreffende besluit blijkt uit een uittreksel van de notulen van het verhandelde in gemelde de vergadering, van welke notulen een gewaarmerkt uittreksel aan deze akte is gehecht.
  6. Ingevolge het bepaalde in artikel 24 lid 4 van de statuten van de vereni­ging zijn de komparanten bevoegd het genomen besluit ten uitvoer te leggen en de akte houdende vaststelling van de gewijzigde statuten te teke­nen.

Ter uitvoering van vorengemeld besluit verklaarden de komparanten, hande­lende als gemeld, vast te stellen dat de statuten van de te Groningen gevestigde vereniging: De Commercieele Club – met inachtneming van voren­gemeld besluit – thans in hun geheel luiden, als volgt:

NAAM EN ZETEL

Artikel 1.

1. De vereniging draagt de naam: “De Commercieele Club Groningen”.

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Groningen.

DOEL

Artikel 2.

De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de economische bedrijvig­heid en de ontwikkeling in Noord Nederland.

Artikel 3.

Zij tracht haar doel te bereiken:

– door het creëren van de randvoorwaarden ter bevordering van de contac­ten tussen de leden onderling;

– door kennisoverdracht en educatie;

– op andere wijzen welk het doel kunnen bevorderen, waaronder het bevorderen van contacten tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs.

DUUR

Artikel 4.

De vereniging werd opgericht op achttien maart negentienhonderd zes en veertig.

Zij is aanvankelijk aangegaan voor negen en twintig jaren.

Bij wijziging van de statuten, welke is goedgekeurd bij koninklijk be­sluit van vier oktober negentienhonderd drie en zeventig, nummer vier, werd de duur van de vereniging verlengd tot zeventien maart tweeduizend twee.

Te rekenen met ingang van vier september negentienhonderd negen en zeven­tig is de vereniging aangegaan voor onbepaalde tijd.

VERENIGINGSJAAR

Artikel 5.

Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met één en dertig decem­ber.

LEDEN

Artikel 6.

1. De vereniging kent gewone leden, ereleden en bijzondere leden;

2. –

a. Als gewone leden kunnen worden toegelaten:

1. eigenaren en statutair directeuren van ondernemingen van relevan­te omvang, of diens plaatsvervangers, wanneer de eigenaar of de direc­teur lid is;

2. zij die op directieniveau in een regionale vestiging van een onder­ne­ming werkzaam zijn;

3. beroepsoefe­naars van vrije beroepen die zich qua dienstverlening op de commer­ciële markt begeven en die ook in hun branche een goede reputatie genieten;

4. publiekrechtelijke lichamen, met dien verstande dat uitsluitend ten hoogste twee – door dit lichaam in dit verband – en met goedkeuring van het bestuur van de vereniging aangewezen personen, deeluitmakende van respectievelijk Gedeputeerde Staten en het College van Burgemeester en Wethouders, persoonlijk en gezamenlijk de ledenrechten ten opzichte van de vereniging kunnen uitoefenen;

5. zij die bij overheidsdienst(en) en/of onderwijsinstellingen bestuur­der zijn;

6. zij die naar het oordeel van het bestuur een belangrijke bijdra­ge aan het bereiken van het doel van de vereniging kunnen leve­ren;

voor alle aspirantleden, dan wel de aangewezene daarvan, als hiervoor bedoeld, geldt dat zij een goede reputatie dienen te genieten.

b. Ereleden zijn leden van de vereniging die zich in het belang van de vereniging of in het belang van het door de vereniging beoogde doel bijzonder hebben onderscheiden en als zodanig op voordracht van het bestuur of van vijftig gewone leden zijn benoemd door de Algemene Vergadering.

c. Bijzondere leden zijn zij die geen lid van de vereniging zijn, doch die zich verdienstelijk hebben gemaakt in het belang van de ver­eniging, dan wel met wie een band voor de vereniging nodig, nuttig of wenselijk is en die als zodanig zijn benoemd door het bestuur met algemene stemmen in een bestuursvergadering waarin tenminste tweederde van het aantal bestuursleden aanwezig is.
Instemming van het voorgedragen bijzondere lid is een vereiste.

3. Bijzondere leden zijn geen leden van de vereniging doch ­zijn gerechtigd bijeenkomsten van de ver­eniging die niet het karak­ter van een Algemene Vergadering hebben bij te wonen en ont­vangen daartoe telkens een uitnodiging.

4. Uitsluitend ereleden, gewone leden en de daartoe aangewezen personen van de leden als bedoeld in artikel 6 lid 2 sub a.4 hebben in de Alge­me­ne Vergadering stemrecht.

MIDDELEN

Artikel 7.

1. De middelen van de vereniging worden verkregen uit:

a. kontributies;

b. entree-gelden;

c. giften, schenkingen, erfstellingen en legaten;

d. andere wettige inkomsten.

2. De gewone leden van de vereniging betalen een contributie. De ereleden en bijzondere leden betalen geen contributie.

3. De contributie en het entreegeld voor het komende jaar wordt ieder jaar door de Algemene Vergadering vastgesteld.

4. Kontributies en entreegelden dienen binnen twee maanden na aanschrij­ving, door of namens de penningmeester der vereniging, te zijn vol­daan.

5. De penningmeester is gerechtigd betaling in termijnen mogelijk te maken.

LIDMAATSCHAP

Artikel 8.

1. Degene die gewoon lid wenst te worden dient op voordracht van tenmin­ste twee leden bij het secretariaat van de vereniging aangemeld te worden, onder opgaaf van naam, voornaam, adres, geboortedatum en aard zijner beroepsmatige werkzaamheden.

2. Het bestuur dient in een redelijke termijn na de ontvangst van de aan­melding schriftelijk het kandidaatlid mee te delen of hij al dan niet als lid is aangenomen.
Een afwijzing geschiedt onder opgave van redenen.

3. Heeft geen aanneming plaats dan dient bij de mededeling te worden opgegeven op welke wijze de betrokkene tegen de afwijzing in beroep kan gaan.

4. In geval van een weigering heeft de betrokkene recht van beroep op de in artikel 9 bedoelde kommissie van beroep.
Dit beroep dient schriftelijk plaats te hebben binnen dertig dagen na ontvangst van de in lid 3 bedoelde mededeling.

5. De kommissie van beroep dient op het beroep te beslissen binnen zestig dagen nadat het beroep is ingesteld en vervolgens binnen veertien dagen nadien aan de betrokkene de uitspraak, waarvan beroep, schrifte­lijk mede te delen.

KOMMISSIE VAN BEROEP

Artikel 9.

1. De kommissie van beroep als bedoeld in artikel 8 bestaat uit ten minste twee en ten hoogste vijf leden.
De voorzitter van de kommissie wordt in funktie benoemd.

2. De leden van de kommissie worden benoemd en ontslagen door de Algemene Vergadering op aanbeveling van hetzij de kommissie hetzij het be­stuur.

3. De leden van de kommissie hebben zitting voor een periode van ten hoogste acht jaren.

4. De leden van de vereniging en het bestuur verlenen de kommissie des­gevraagd alle medewerking en informatie die zij verlangt.

5. De kommissie neemt besluiten in een vergadering waarin de meerderheid van haar leden aanwezig is.

6. De kommissie van beroep doet desgevraagd of uit eigen beweging verslag van haar werkzaamheden in de jaarlijkse Algemene Vergadering.
Bij het uitbrengen van haar verslag worden de namen en/of verdere gegevens van degenen terzake van wie omtrent toelating werd besloten niet vermeld.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

Artikel 10.

1. Het lidmaatschap eindigt door:

a. schriftelijke opzegging door het lid of door het bestuur;

b. ontzetting door de Algemene Vergadering;

c. overlijden van het lid.

2. Opzegging door het bestuur kan geschieden wanneer een lid zijn ver­plichtingen jegens de vereniging niet nakomt, voorts wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap gesteld, te voldoen, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.

3. Opzegging door het lid of door het bestuur kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste één maand.
Een opzegging in strijd met het bepaalde in de vorige alinea doet het lidmaatschap eindigen aan het einde van het volgende verenigings­jaar.

4. Het lidmaatschap kan, in afwijking van het in lid 3 bepaalde, met onmiddellijke ingang door het bestuur of door het lid worden opgezegd indien van de vereniging, respektievelijk van het lid, redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

5. Van een opzegging door het bestuur, als bedoeld in de leden 2 en 4 wordt de betrokkene ten spoedigste schriftelijk met opgave van redenen in kennis gesteld. Hem staat, binnen 30 dagen na ontvangst van de kennis­geving van het be­sluit, beroep open bij de kommissie van beroep als vermeld in artikel 9. De kommissie van beroep dient op het beroep te beslissen binnen 60 dagen nadat het beroep is ingesteld en vervol­gens binnen veertien dagen nadien aan de betrokkene de uit­spraak, waarvan beroep, schriftelijk mede te delen.
De kommissie van beroep bepaalt tevens de datum waarop het lidmaat­schap eindigt.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid ge­schorst.

6. Ontzetting geschiedt door de Algemene Vergadering, op voordracht van het bestuur, indien het lid handelt in strijd met de statuten, regle­menten of besluiten der vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

7. Van een besluit tot ontzetting wordt de betrokkene schriftelijk in kennis gesteld, binnen zeven dagen nadat de Algemene Vergadering het besluit heeft genomen.

8. Wanneer het lidmaatschap van een gewoon lid de loop van een verenigingsjaar eindigt blijft desalniettemin de jaar­lijkse kontributie voor het geheel verschuldigd.

BESTUUR

Artikel 11.

1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf personen die door de Algemene Vergadering uit de gewone leden wor­den benoemd.

2. De Algemene Vergadering kiest de voorzitter, de sekretaris en de penning­meester in funktie.
Zij vormen tezamen het dagelijks bestuur.

3. Het bestuur kan uit zijn midden een vice-voorzitter, een tweede sekre­ta­ris en een tweede penningmeester benoemen, die de desbetreffende funktio­narissen ingeval van ziekte of ontstentenis vervangen.
Het bestuur is bevoegd de laatste beide funkties in één persoon te ver­enigen.

4. Het aftreden van bestuursleden geschiedt volgens een door het bestuur op te maken rooster.

5. Bestuursleden worden in beginsel gekozen voor een termijn van ten hoogste drie jaren.

6. Bestuursleden zijn eenmaal onmiddellijk herkiesbaar; zij kunnen, nadat zij ten minste één jaar geen bestuurslid zijn geweest, opnieuw als zodanig worden gekozen.
Op voorstel van het bestuur kan de Algemene Vergadering, met ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, van het in de vorige alinea bepaalde afwijken in die zin dat een bestuurslid onmiddellijk voor een derde termijn kan worden gekozen.
Na het verstrijken van de derde termijn is het in de eerste alinea be­paalde wederom van toepassing.

7. In tussentijdse vakatures wordt uiterlijk in de eerstvolgende jaar­lijkse Algemene Vergadering, voorzien. De tussentijds benoemde neemt op de rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vakature hij werd benoemd; het in lid 6 bepaalde is op hem van toepassing.

8. Het bestuur is gerechtigd om aan de Algemene Vergadering kandidaten voor te dragen ter voorziening in vakatures.
Overigens kunnen kandidaten casu quo tegen-kandidaten worden gesteld door ten minste twintig leden (de kandidaten daaronder niet begrepen) bij door hen ondertekend schrijven, gericht aan het bestuur.

9. Indien het bestuur niet voltallig is vormen de in funktie zijnden het bestuur.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 12.

1. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het dage­lijks bestuur.

2. Het bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de Algemene Verga­dering bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot ver­krijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofde­lijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.

3. Het bestuur behoeft eveneens de voorafgaande goedkeuring van de Alge­mene Vergadering voor besluiten tot:

I. onverminderd het bepaalde onder II, het aangaan van verplichtingen voor zover deze de waarde van tienduizend euro (€ 10.000,00) te boven gaan tenzij deze zijn goedgekeurd door de Algemene Vergade­ring in de aldaar gepresenteerde begroting.

II. –

a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot ver­krijgen en geven van onroerende zaken;

b. Het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend, tenzij het een financiering betreft van een tijdelijk liquiditeitstekort.

c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;

d. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbi­trale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conser­vatoire maatregelen en van het nemen van rechtsmaatrege­len, die geen uitstel kunnen lijden;

e. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.

BESTUURSVERGADERINGEN

Artikel 13.

1. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo vaak de voorzitter of ten minste twee bestuursleden dit wenselijk oordelen.

2. Bestuursvergaderingen worden in het algemeen gekonvoceerd met inacht­ne­ming van dezelfde termijnen als die in artikel 21 voor Algemene Vergade­ringen zijn voorgeschreven.
In bijzondere gevallen kan echter van deze termijnen worden afgewe­ken.

3. Een geldigbestuursbesluit kan slechts genomen worden met de helft plus één van de stemmen van het totaal aantalbestuursleden.

4. Bij staking van de stemmen beslist de voorzitter.

VERANTWOORDELIJKHEID EN TAAKVERDELING

Artikel 14.

1. Het bestuur is kollektief verantwoordelijk voor de leiding van de vereni­ging.

2. Ieder bestuurslid heeft een eigen portefeuille van bestuurstaken, waar­voor hij eigen verantwoordelijkheid heeft.

VOORZITTER EN SEKRETARIS

Artikel 15.

1. De voorzitter treft de nodige maatregelen tot het houden der Alge­me­ne Vergadering.

2. De voorzitter leidt de Algemene Vergaderingen en de vergaderingen van het bestuur.

3. Bij ontstentenis of op voorstel van de voorzitter leidt een ander be­stuurslid, hiertoe aangewezen door het bestuur, de Algemene Vergade­ring en de bestuursvergadering.

4. De sekretaris maakt de notulen van de Algemene Vergaderingen en de be­stuursvergaderingen, tenzij deze taak door het bestuur aan een ander is opgedragen.

5. De sekretaris is belast met de korrespondentie en het konvoceren der vergaderingen.
Hij heeft de zorg voor het archief, hij stelt het jaarverslag op en houdt een lijst van leden met hun adressen aan.

6. De sekretaris is voorts belast met alle administratieve werkzaamheden, welke hem door het bestuur of de Algemene Vergadering worden opgedra­gen.

PENNINGMEESTER

Artikel 16.

1. De penningmeester is belast met de geldelijke administratie der ver­eni­ging.

2. De penningmeester houdt daartoe de boeken en bescheiden aan, welke door het bestuur en de Algemene Vergadering nodig worden geoordeeld, zowel voor de invordering van kontributies en andere inkomsten als tot het doen van betalingen alsook voor het samenstellen van de jaarreke­ning en de begroting.

3. De penningmeester is belast met de inning van kontributies en andere inkomsten.

4. De penningmeester draagt zorg dat jaarlijks de jaarrekening van de vereniging met een toelichting daaropwordt opgemaakt en dat deze wordt voorzien van een ac­coun­tantsverklaring omtrent de getrouwheid van die jaarrekening.

5. De jaarlijkse begroting wordt door de penningmeester opgemaakt in over­leg met het bestuur. Deze begroting wordt, voorzien van het advies van het bestuur, ter vaststelling voorgelegd aan de Algemene Vergade­ring.
Indien in de loop van enig jaar een begrotingsoverschrijding met meer dan tien procent (10%) van de laatstelijk door de Algemene Vergadering vastgestelde begrote uitgaven plaatsvindt, is het be­stuur verplicht de Algemene Vergadering daarvan op de hoogte te stellen.

KOMMISSIES

Artikel 17.

1. Het bestuur kan worden bijgestaan door kommissies en/of één of meer adviseurs, te benoemen door het bestuur of de Algemene Vergadering.

2. Indien het bestuur zich doet bijstaan op de wijze als in het vorige lid omschreven, is het gehouden aan de Algemene Vergadering daarvan medede­ling te doen.

3. In geval van benoeming van een kommissie als bedoeld in lid 1 wordt door de benoemende instantie vastgesteld:

a. welke taak aan de kommissie wordt opgedragen;

b. de tijdsduur waarvoor de kommissie is benoemd;

c. eventueel het rooster van aftreden der kommissie;

d. wie als voorzitter van de kommissie zal optreden.

4. De voorzitters van de kommissies zijn verantwoordelijk voor de aan die kommissies opgedragen taken en verplicht de desbetreffende kommissie bijeen te roepen zo vaak dit in het belang van een goede taakvervul­ling van de kommissie noodzakelijk is, onverminderd het recht van het bestuur om zulks te doen.
Het bestuur is gerechtigd ook gedurende de tijd waarvoor een door hem benoemde kommissie is benoemd, de kommissie casu quo één of meer leden daarvan te ontslaan en door andere te vervangen.

ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 18.

1. De Algemene Vergadering stelt de hoofdlijnen van beleid vast.

2. Plaats en datum van de Algemene Vergaderingen worden door het bestuur vastgesteld met inachtneming van het in de statuten bepaalde.

3. Besluiten, het doen van benoemingen daaronder begrepen, worden geno­men bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

4. De jaarlijkse Algemene Vergadering heeft plaats in de maand maart, april of mei.

5. Andere vergaderingen kunnen worden gehouden waar, indien en zo vaak als het bestuur zulks wenst.

DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 19.

In de jaarlijkse Algemene Vergadering komen ondermeer aan de orde:

a. de jaarrekening met een toelichting daarop over het afgelopen boekjaar, als bedoeld in artikel 16 alsmede het jaarverslag van de vereniging;

b. voorziening in eventuelevakatures;

c. een begroting voor het nieuwe verenigingsjaar, zo dit niet reeds is geschied.

d. décharge van het bestuur onderscheidenlijk haar leden.

BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 20.

1. Indien ten minste twintig leden, of, zo dit minder is, één/tiende deel van de leden, zulks schriftelijk en onder opgave van de te behandelen punten aan het bestuur verzoeken, is het bestuur verplicht in de gemeente Groningen een Algemene Vergadering bijeen te roepen binnen dertig dagen na het inkomen van zodanig verzoek, met inachtneming van een oproepingstermijn van twee weken.
Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek wordt voldaan indien het verzoek electronisch is vastgelegd.

2. Wanneer het bestuur binnen de in het vorige lid gestelde termijn niet tot bijeenroeping van een Algemene Vergadering is overgegaan, kunnen de verzoekers zelf een vergadering bijeenroepen, met inachtneming van de termijn van oproeping in de statuten genoemd en onder vermelding, dat de bijeenroeping geschiedt op grond van het in het onderhavige artikel bepaalde.

3. In de vergadering zal, staande de vergadering, een lid worden aangewe­zen, dat als voorzitter zal optreden.

4. Is in een dergelijke vergadering niet ten minste de helft van de leden aanwezig, dan kunnen geen geldige besluiten worden genomen.

5. Alsdan kunnen de leden na ten minste twee weken doch ten hoogste twee maanden tot een tweede vergadering worden opgeroepen.

6. In deze tweede vergadering kunnen besluiten worden genomen ongeacht het aantal aanwezige leden.

7. In deze tweede vergadering mogen geen punten in behandeling worden genomen, welke niet op de agenda van de eerste vergadering waren vermeld.

8. Waar in dit artikel wordt gesproken van leden worden bedoeld stemge­rechtigde leden.

Artikel 21.

1. Oproepingen voor de vergaderingen geschieden ten minste zeven dagen tevoren aan de adressen van de leden, als bedoeld in artikel 15 lid 5.
De dag van oproeping en de dag van vergadering zijn hieronder niet begrepen.
Indien het lid daarvoor vooraf toestemming heeft verleend, kan de oproep ook langs electronische weg geschieden aan het door dat lid aan de vereniging opgegeven electronisch adres (emailadres).

2. In de oproeping moeten de punten van behandeling worden aangegeven.

3. De voorzitter kan de vergadering schorsen voor beraad.

4. De notulen worden in een daarop volgende vergadering, na goedkeuring door de vergadering, bekrachtigd door ondertekening door de voorzitter en de sekretaris.

STEMMING

Artikel 22.

1. Het bestuur is gerechtigd anderen dan stemgerechtigden tot bijwoning der vergadering uit te nodigen casu quo toe te laten.

2. Alle gewone leden die niet geschorst zijnhebben hetrecht om één stem uit te brengen en ieder stemgerechtigd lid kan naast zijn eigen stem bij schriftelijke volmacht ten hoogste twee stemmen voor een ander stemgerechtigd lid uitbrengen.
Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd, doch de identiteit van de volmachtgever moet voldoende kunnen worden vastgesteld.

3. In de vergaderingen wordt over zaken mondeling en over personen schriftelijk bij gesloten en ongetekende briefjes gestemd.
Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

4. Blanco en ongeldige stemmen, zulks ter beoordeling van de voorzitter, worden als niet uitgebracht beschouwd.

5. Indien in geval van stemming over personen bij eerste stemming nie­mand de absolute meerderheid van stemmen heeft behaald, vindt, indien er wel kandidaten zijn gesteld, onmiddellijk herstemming plaats tussen de twee personen, die in de eerste stemming de hoog­ste stem­menaantal­len hebben behaald.

6. Mondeling stemmen geschiedt, hetzij doordat ieder aanwezig lid op zijn beurt mondeling zijn stem uitbrengt, hetzij bij zitten en opstaan of bij handopsteken.

7. Telkens wanneer in een Algemene Vergadering een schriftelijke stemming dient plaats te vinden, benoemt de voorzitter der vergadering een kommissie van stemopneming uit drie personen bestaande, welke kommis­sie belast is met de telling en de kontrôle der uitgebrachte stem­men.
Het eerst-aangewezen lid der kommissie treedt als voorzitter der kommissie op.
Nadat de stemming heeft plaatsgevonden, de stemmen zijn geteld en de uitslag der stemming is vastgesteld, worden de desbetreffende stem­briefjes door de kommissie vernietigd en wordt de kommissie ontbon­den.

8. Het stemrecht kan niet worden uitgeoefend door middel van een electronisch communicatiemiddel.

Artikel 23.

Het bestuur is bevoegd, na overleg met de te Groningen gevestigde vereniging: Commercieele Club Groningen Seniorenconvent, te besluiten voor welke door de vereniging georganiseerde ledenactiviteiten de leden van die vereniging worden uitgenodigd.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 24.

1. In de statuten kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een Algemene Vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zullen worden voor­gesteld.

2. Zij die de oproeping tot de Algemene Vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan moeten ten minste zeven dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de wijzigingen woordelijk zijn opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking, dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.
Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

ONTBINDING

Artikel 25.

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de Algemene Vergadering.
Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van artikel 24 is van overeenkom­stige toepassing.

2. De liquidatie geschiedt door het bestuur, tenzij de Algemene Vergade­ring die tot ontbinding besluit, anderen daartoe aanwijst.

3. Een eventueel batig saldo mag nimmer onderling worden verdeeld tussen de overblijvende leden of het persoonlijk eigendom worden van het laatst overgebleven lid, maar moet worden aangewend voor een doel dat het bepaalde in artikel 2 van de statuten zoveel mogelijk nabij komt.

4. Voor een besluit tot fusie met een andere rechtspersoon geldt het hiervoor voor ontbinding bepaalde.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 26.

1. De Algemene Vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststel­len.

2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet of de statuten.

SLOTBEPALING

Artikel 27.

In de gevallen waarin door de statuten casu quo het huishoudelijk regle­ment van de vereniging niet wordt voorzien beslist het bestuur.

Overgangsbepalingen.

In afwijking van het bepaalde in artikel 6 van deze statuten, blijven de tot veertien december tweeduizend één, benoemde leden van verdienste hun titel behouden, zolang hun lidmaatschap van de vereniging voortduurt, voor deze statuten worden zij verder gelijk gesteld met gewone leden.

De op vijf en twintig maart tweeduizend acht aanwezige donateurs van de vereniging blijven – zolang noch van de zijde van hen, noch van de zijde van de vereniging, het donateurschap is opgezegd – donateurs van de vereniging.

Op de beëindiging van hun donateurschap blijven de tot vijf en twintig maart tweeduizend acht van kracht zijnde bepalingen van toepassing. (Artikel 6 oud).

WAARVAN AKTE, is verleden te Groningen op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De verschenen personen zijn aan mij, notaris, bekend.

De zakelijke inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht.

De verschenen personen hebben verklaard tijdig voor het verlijden een ontwerp van de akte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte kennis te hebben genomen, alsmede te zijn gewezen op de gevolgen die voor partijen uit de akte voortvloeien.

De verschenen personen verklaarden voorts in te stemmen met de inhoud van de akte, alsmede met de beperkte voorlezing daarvan.

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de verschenen personen en vervolgens door mij, notaris.

A.M.J.Vogd, M.K.van der Zee, J.Kuipers.