Lid worden

Lid worden

Een kandidaat-lid van De Commercieele Club Groningen dient door middel van een aanmeldingsformulier voorgedragen te worden door twee leden van De Commercieele Club Groningen. Daarnaast dient hij/zij aan bepaalde toelatingscriteria te voldoen.

Toelatingscriteria

Als leden kunnen worden toegelaten:

  • eigenaren en statutair directeuren van ondernemingen van relevante omvang;
  • hun plaatsvervangers, wanneer de eigenaar of de directeur reeds lid is, dan wel wanneer de desbetreffende onderneming aantoont en aannemelijk maakt dat er binnen de directie een onderverdeling van netwerklidmaatschappen is gemaakt;
  • zij die op directieniveau in een regionale vestiging van een nationale of internationale onderneming werkzaam zijn;
  • beroepsbeoefenaars van vrije beroepen en/of zelfstandige ondernemers, die zich qua dienstverlening op de commerciële markt begeven, actief zijn in hun branche en op directieniveau functioneren, tenminste drie jaren zelfstandig en bedrijfsmatig actief zijn en een goede reputatie genieten;

Andere toelatingscriteria

  • leden van Gedeputeerde Staten en het College van Burgemeester en Wethouders;
  • zij die bij overheidsdienst(en) en/of onderwijsinstellingen bestuurder zijn;
  • zij die naar het oordeel van het bestuur een belangrijke bijdrage aan het bereiken van het doel van de vereniging kunnen leveren.

Per bedrijf of organisatie kunnen er maximaal 2 clubleden worden toegelaten. Bij grote bedrijven, organisaties of instellingen met meerdere entiteiten kan hiervan worden afgeweken.

Aanmeldprocedure

Aanmelden kan door hier het online aanmeldformulier in te vullen of bij het secretariaat een formulier aan te vragen (050-3129400). Dit formulier kunt u vervolgens ingevuld mailen aan info@commercieeleclubgroningen.nl of sturen naar postbus 533, 9700 AM Groningen. Nadat de aanvraag in een eerstvolgende bestuursvergadering besproken is, wordt u zo spoedig mogelijk geïnformeerd omtrent de uitkomst. Het lidmaatschap is op persoonlijke titel en de kosten voor lidmaatschap bedragen momenteel € 600,= per jaar.

JCC-CCG en CCG-CCGS duo lidmaatschap

U hoeft niet meer te kiezen! Voor een ieder die voldoet aan de toelatingscriteria van zowel de Jongeren Commercieele Club Groningen als de Commercieele Club Groningen is er het volgende: het JCC-CCG duo lidmaatschap.

U wordt lid van de JCC én de CCG, maar betaalt alleen de contributie ter hoogte van die van de CCG (momenteel € 600,= per jaar). Geen dubbele contributie dus, maar wel de faciliteiten van beide verenigingen benutten!

Vanaf november 2018 is het mogelijk om, indien u na de CCG lid wilt worden van de CCGS, voor een maximale periode van 3 jaar gebruik te maken van het CCG-CCGS duo lidmaatschap. Na deze 3 jaar wordt u dan automatisch CCGS lid.

Ook hierbij geldt dat u lid van de CCG én de CCGS bent, maar alleen de contributie ter hoogte van die van de CCG (momenteel € 600,= per jaar) betaalt. Geen dubbele contributie dus, maar wel de faciliteiten van beide verenigingen benutten!

Wanneer kunt u gebruik maken van het duo lidmaatschap?

U bent lid van de JCC Groningen en u bent jonger dan 38 jaar;
u voldoet aan de hierboven gestelde toelatingscriteria van de CCG, dan wel aan de bijzondere regeling voor voormalige bestuursleden van de JCC en/of genomineerden voor de Paul Dijkstra Award.

Voor diegenen met een duo lidmaatschap geldt vervolgens dat zij vanaf het bereiken van de 38- jarige leeftijd geen lid meer kunnen zijn van de JCC. Het duo lidmaatschap zal dan automatisch worden omgezet in het reguliere CCG lidmaatschap.